תנאי שימוש

אי הופעה

אי הופעה לקבלת שירות שהוזמן ואושר כאמור – יגרור את חיובו המלא של המזמין בגין כל השירותים ללא כל יוצא מן הכלל. למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הדברים יפים גם לגבי טיסות ולא חשובה מה סיבת אי ההופעה או האיחור לטיסה.

איחורים

על הנוסע לבדוק עם כל ספק מה השעה היעודה לקבלת השירות לרבות טיסות ,בתי מלון וחברות להשכרת רכב – ולא תשמע מהנוסע טענה כלשהי בקשר לאי קבלת שירות מתאים עקב איחור, כלפי החברה.

אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לאחר בזמני אספקת השירותים שלו והדבר אינו באחריות החברה ועל הנוסע ללבנו ישירות מול ספק השירותים.

ביטולים

מרגע ההזמנה – אין ביטולים וכל ביטול , בכל מועד,יגרור חיוב מלא בגין כל השירותים המוזמנים ללא כל יוצא מן הכלל.

שינויים

מרגע ההזמנה – אין שינויים אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה ע"י הסוכן האחראי . לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם אלא אם הן מגובות במסמך בכתב החתום על ידי המוסמך לכך בחברה.

אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לשנות את תנאי אספקת השירותים שלו והדבר אינו נמצא בגדר אחריות החברה. על הנוסע ללבן תלונותיו בנדון ישירות מול ספק השירותים.

המחירים

כל המחירים ניתנים לשינוי על ידי החברה וזאת עד לקבלת אישור בכתב לביצוע ההזמנה. ממועד זה ואילך יהיה המחיר סופי.

המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם ישולמו על פי שער המזומנים הגבוה ביום התשלום בפועל.

המחירים הנקובים בש"ח ישולמו בהתאם למחיר השקלי הנקוב.

תלונות, תביעות והחזרים

על החברה לא תחול אחריות כלשהי בקשר למתן או אי מתן השירותים המוזמנים לרבות לקוי או רשלנות או כל עילה משפטית אחרת אשר דבקה במעשה או מחדל כלשהו של החברה.

החברה אין החברה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים המביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסע לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול איננה אחראית כלשהו לגבי שינויים כלשהם בשירותים המוזמנים ו/או אי אספקתם על פי הזמנה אם בכלל.

כל תביעה או דרישה מכל סוג ומין שהוא יש להגיש בכתב בצירוף אסמכתאות הולמות במשרדי החברה בתוך 14 יום מיום החזרה לארץ .מוסכם על כל הצדדים כי פרט לבתי המשפט המוסמכים בכך בתל אביב-יפו לא יהיה לאף בית משפט אחר סמכות שיפוטית כלשהי למעט ערכאת הערעור.

תנאים והגבלות אחריות

החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא שכל המידע שנמסר באתר הוא מידע עדכני ,נכון , מלא, ומדויק ואולם אין היא אחראית כלשהו לעמידת הספקים השונים בהתחייבויותיהם לרבות התאמת המצגים שמבוצעים באתר זה עם המציאות .

בעצם השימוש באתר ניתנת הסכמת הנוסע לכל האמור בו לרבות כל תניות הפטור ובכל מקרה יהיו הנוסעים מושתקים מהעלאת טענה כלשהי בניגוד לכך.

מוצהר בזאת כי החברה הסכימה לקבל הזמנות באמצעות האתר ורק על סמך ההסכמות לכל האמור לעיל ולהלן וכי אם יפעלו הנוסעים בניגוד לכך ותוגש תביעה או תלונה כנגד החברה יהפוך כל סכום תביעה ו/או דרישה כנגד החברה, בצירוף 20% בצירוף מ.ע.מ. בגין הוצאות משפטיות, לסכום נזק ללא צורך בהוכחה כלשהי אותו תוכל החברה להיפרע מהתובע/ים על דרך הקיזוז ללא כל צורך בסעד משפטי כלשהו וכל זאת מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד משפטי אחר על פי כל דין.

החברה פועלת כסוכן נסיעות לכל דבר ועניין וככזו אין היא נושאת באחריות כלשהי לאספקת השירותים המוזמנים באמצעותה, טיבם איכותם והתאמתם להזמנה. בעניין זה יהיה על הנוסע ללבן טענותיו ישירות מול ספק השירותים.

החברה אינה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים ומביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסעים לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה כל אחריות למעשי הזולת, לרבות אלו של ספקי השירותים ואין לראות בה אחראית לשיבושים, ליקויים , אי התאמה, או אי אספקת השירות באופן מלא או חלקי.

אזהרה : השימוש באתר לצורך ביצוע הזמנות אינו מיועד לקטינים – אלא רק לבני 18 ומעלה!

היה ויתברר כי המזמין הינו קטין וכי אפוטרופוסיו אינם מאשרים את ביצוע ההזמנה לא תהא זכות להשבה כלשהי ומנטה טרוול בע"מ ו/או מי מסוכניה ו/או שלוחיה ו/או בעלי מניותיה ( אשר יקראו להלן "החברה") שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד הקטין ואפוטרופוסיו בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מכך.

באתר נמסר מידע אשר הגיע לרשות החברה מצדדים שלישיים, בין השאר על סמך קישורים לאתרים אחרים ו/או מקורות מידע שונים.

אין החברה נושאת באחריות כלשהי בקשר למידע מכל מין וסוג שהוא אשר נמסר במסגרת האתר בהיותו כולו מידע שמקורו מצדדים שלישיים.

על הנוסעים מוטלת כל האחריות לתוצאות הנובעות משימוש במידע האמור ולא תהיה להם כל תלונה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה.

מוסכם ומוצהר על ידי כל משתמש באתר זה כי ידוע לכל שהבעלות המלאה והמוחלטת באתר זה על כל תכניו וצורותיו הינה בבעלותה המלאה היחידה הבלעדית והמוחלטת של מנטה טרוול בע"מ, וכי לאיש , פרט לה, אין כל זכות קניינית בו !

יש לדעת כי כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי החברה בכתב – אין היא מחייבת באופן כלשהו!

עם קבלת אישור הספק תתאם החברה ע"י הסוכן האחראי עם המזמין את דרכי קבלת המסמכים והמזמין מתחייב לקבלם במקום ובזמן על פי המוסכם.

צור קשר

שמך:

דוא"ל: